Press "Enter" to skip to content

Posts published in “checkraka”

บ้านทาวน์เฮ้าส์ วราสิริ รังสิต-ดอนเมือง

admin 0

บ้านทาวน์เฮ้าส์ วราสิริ รังสิต-ดอนเมือง บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย มีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถตอบสนอง และรองรับการใช้งานของบรรดาสมาชิกในครอบครัวทุกคนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คุ้มค่าทุกตารางเมตร อีกทั้ง เน้นการใช้วัสดุการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อความสวยงาม คงทนถาวรและประหยัดพลังงาน

BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2020 – มอเตอร์โชว์

admin 0

BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2020 – มอเตอร์โชว์ เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (โควิด-19) ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด แม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

บ้านทาวน์เฮ้าส์ วราสิริ รังสิต-ดอนเมือง

admin 0

บ้านทาวน์เฮ้าส์ วราสิริ รังสิต-ดอนเมือง บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย มีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถตอบสนอง และรองรับการใช้งานของบรรดาสมาชิกในครอบครัวทุกคนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คุ้มค่าทุกตารางเมตร อีกทั้ง เน้นการใช้วัสดุการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อความสวยงาม คงทนถาวรและประหยัดพลังงาน